Normy i Certyfikaty

Crédit d'impôt Recherche
Państwowe normy i certyfikaty

CIR : The Credit Impôt Recherche (posiadamy akredytację od 1985)
CIR to obniżka podatku wynikająca z wydatków firmy na badania i rozwój.
Jest to pomoc podatkowa, mająca na celu wspieranie i zachęcanie do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach we wszystkich sektorach i we wszystkich rozmiarach firmy.
Ta pomoc podatkowa ma na celu:
- wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez badania i partnerstwa publiczne lub prywatne;
- działać jako motwacja do prywatnych badań;
- zachęcać firmy do zatrudniania wyszkolonej kadry posiadającej naukowe doświadczenie.
- Nakładać metodologiczne ramy badawczo-rozwojowe za pośrednictwem aplikacji CIR.

CIR może być używany w połączeniu z inną pomocą podatkową. Oznacza to, że firmy mogą korzystać z CIR oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z podatku.

CIR umożliwia obniżenie podatku o równowartość 30% na etapie badania innowacyjnego projektu wykorzystującego badania i rozwój.

CII : Crédit impôt Innovation (accredited in 2017)
CII : Crédit impôt Innovation

CII jest środkiem podatkowym skierowanym konkretnie do MŚP, które mogą korzystać z ulgi podatkowej w wysokości 20% na kosztach poniesionych na projektowanie i / lub produkcję prototypów lub instalacji pilotażowych nowych produktów.
Ten środek sięga 400 000 EUR rocznie na przedsiębiorstwo. Użyj formularza Cerfa nr 2069-A-SD i postępuj zgodnie z tą samą procedurą, jak w przypadku CIR.

Normy CE
Normy CE (European Community)

Normy CE ustanowiono w celu harmonizacji prawodawstwa dotyczącego europejskich standardów technicznych. Są one obowiązkowe dla wszystkich produktów objętych dyrektywami europejskimi, co daje tym produktom prawo do swobodnego obrotu w UE.
Aby móc oznakować produkt znakiem zgodności z CE, producent musi przeprowadzić testy i próby, które potwierdzają zgodność produktu z zasadniczymi wymaganiami, w szczególności dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z definicją w odpowiednich dyrektywach.
Norma "CE" nie jest certyfikatem ani wskazaniem pochodzenia geograficznego produktu.

ISO 9001 (obtained in 2002)
ISO 9001

ISO 9001 określa wymagania, które pownien spełnić system zarządzania jakością w organizaci, ktory pozawala na ciągłe podnoszenie poziomu zadowolenia klientów i dostarczanie zgodnych produktów. ISO 9001 dotyczy wszystkich przedsiębiorstw o dowolnej wielkości we wszystkich sektorach.
ISO 9001 opiera się na siedmiu zasadach zarządzania jakością. Jeśli zasady te są przestrzegane, wszystkie warunki są spełnione, aby firma mogła nieprzerwanie podnosić swoją wartość w oczach kientów.

RSE (Company Responsabilities to Society) - under consideration
being developed

Jest to koncepcja, w której organizacja bierze pod uwagę odpowiedziealność wobec społeczeństwa i środowiska, w celu przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju.
- wskaż zainteresowane strony, osoby, które najbardziej odczuwają negatywne skutki swojej działalności, lub odwrotnie, które mogą mieć najwięszy wpływ na twoją działalność.
- zdefiniuj I wdroż plan działania

© 2018 BeGC - Wszelkie prawa zastrzeżone